Nuri Çomu Vakfı Burs Yönergesi

Burs Veren: Nuri Çomu Vakfı

Burs: Burs yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen para.

Öğrenci ( Bursiyer ) : Nuri Çomu Vakfı tarafından burs almaya hak kazanan öğrenci.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi: Nuri Çomu Vakfı

Amaç;

Bu Yönetmeliğin amacı, Nuri Çomu vakfı tarafından İhiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

1. Burs Türleri

a) Üniversiteye Giriş Bursu: Mütevelli heyetince her yıl belirlenecek esas ve usullere göre burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören  başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (Açık Öğretimi kapsamaz)

b) Engelli Öğrenci Bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli; başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan  öğrencilerimize vermiş olduğumuz burstur. (Açık Öğretimi kapsamaz)

c) Şehit Aileleri ve Gazi Bursu: Şehit ve gazilerimizin bize emanetleri çocuk, kardeşlerine ve eşlerine  verilen burstur. (Açık öğretimi kapsamaz)

2. Burs başvurusu için Genel Kurallar

Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için mütevelli heyetince belirlenmiş aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.

Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

Terör  ve yüz kızartıcı olaylara karışmamış  olmak ve bu suçlardan dolayı sabıkasının olmaması gerekir.

Kredi yurtlar kurumu haricinde  başka kurum ve kuruluşlardan karşılıksız burs almıyor olmak.

3. Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Hazırlaması Gereken Belgeler

 • 1 adet fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Sabıkasızlık belgesi
 • Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 • Sınav sonuç belgesi fotokopisi
 • Transkript (Not Ortalamasını Gösteren Belge )
 • Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
 • Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
 • Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
 • Engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

Bursu Devam Eden Bursiyerler İçin;

 • Sabıkasızlık belgesi
 • Öğrenci belgesi
 • Transkript (Not Ortalamasını Gösteren Belge )

4. Burs Ödemeleri

Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Kasım-Haziran ayları arasında  8 ay süresince yapılır.

Ödemeler; ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir.

5. Burs Süresi

Bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.

6. Burs Devam Koşulları

Aşağıda belirtilen koşullarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir;

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapan kişiler ile bir dönem içerisinde 2 veya daha fazla dersten ders takrarı yapan kişilerin
 • Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen Kişilerin c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
 • Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir nedenle disiplin cezası alan kişilerin
 • Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit olunması, devletine ve milletine karşı terör olaylarına karışmış  veya yüz kızartıcı bir suçtan ötürü tutuklana ve hüküm giyen kişilerin
 • Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan (Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir. )
 • Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen kişilerin
 • Vefat eden kişinin
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

Belge İncelemesi

Öğrencilerden alınan belgeler Mütevelli heyetince  belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.

Burs Verilecek Bursiyerlerin Değerlendirilmesi

Hacı Nuri Çomu Vakfı tarafından burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin Üniversiteye girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir.